Vereniging Steun Oost Soemba

SOS richt zich volgens haar statuten op

 

1. steun verlenen aan de Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur (GGBST – Vrije Kerken van Oost-Soemba) en

 

2. contact onderhouden tussen de ‘Nederlands(e) Gereformeerde Kerken’ en de GGBST.

 

Dus een tweeledige doelstelling.

 

 

 

 

De Vereniging

SOS is opgericht op 4 maart 1967, is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 januari 1969 no. 89 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort onder nummer V 506552. Eind 2007 heeft SOS een beschikking (RSIN/fiscaal nummer: 80.31.80.068) ontvangen waarbij zij is erkend als ANBI per 1 januari 2008.

 

Er is een duidelijke relatie tussen SOS en het kerkgenootschap met de naam Nederlands Gereformeerde Kerken (kortweg: NGK-en). De NGK-en hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Deze groepsbeschikking ziet ook op SOS.

 

Als postadres van SOS geldt het adres van de secretaris.

 

De statuten bevatten geen bepaling over beloning van betrokkenen. SOS heeft echter geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen financiële beloning voor hun bestuurswerk.

 

Het beleid van SOS is gericht op het in de praktijk brengen van haar tweeledige doelstelling: het verlenen van STEUN en het onderhouden van CONTACT.

Het CONTACT tussen Nederland en Oost-Soemba wil SOS non-stop houden: digitaal, via papier en bezoeken over en weer naar behoefte en voor zover financieel verantwoord.
STEUN aan de GGBST wordt permanent gegeven door SOS, mede namens de NGK-en, vooral in de vorm van het zenden van geld voor onder meer *de aanschaf van goederen en *instandhouding en ontwikkeling van basis- en voortgezet onderwijs en internaten.

 

Als uitvoering van het beleid hebben in 2016 onder meer de volgende activiteiten plaatsgevonden.

 

CONTACTEN

SOS heeft ook in 2016 vier maal een papieren nieuwsbrief uitgegeven en maandelijks een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven gaan naar adressen van NGK-en, leden van NGK-en en naar leden van de GGBST. Een ruimhartige informatievoorziening via papieren en digitale nieuwsbrief versterkt de band tussen NGK-en en GGBST.

In het voorjaar van 2015 waren twee broeders vanuit Soemba op bezoek in Nederland. Diverse NGK-en zijn bezocht. Ook hebben de beide broeders en een delegatie van het bestuur van SOS gesproken met een delegatie van de NGK-Commissie Contact en Samenspreking buitenland. Gedacht wordt dit te herhalen in 2019. In 2016 heeft dit niet plaatsgevonden.

Voor het laatst is in 2012 vanuit SOS een bezoek gebracht aan Soemba. De bedoeling is dat dit in 2017 opnieuw plaatsvindt.
 

STEUN

Ook in 2016 zijn weer geldbedragen overgemaakt als sponsorgeld van studenten aan hogere opleidingen. Dat jaar ging het om opleidingen als computerkunde, rekenkunde en zeker ook verpleegkunde. Drie jarenlang gesponsorde studenten zijn in juli 2016 afgestudeerd.

Verder is ook in 2016 algemene financiële steun gegeven voor *medische zorg, *het basis- en voortgezet onderwijs in de plaats Parai Puluhamu en *alle gemeenten van de GGBST.

 

FINANCIËN.

In 2016 heeft SOS € 33.934,54 binnengekregen en is € 38.289,80 uitgegeven.

Voor 2017 heeft SOS aan inkomsten € 32.850 begroot en aan uitgaven € 41.050.

 

 

In Euro’s

Begroot

Gerealiseerd

Begroot

2016

2016

2017

 

 

 

 

UITGAVEN ZoS & SOS

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingen (ZoS)

 

 

 

Predikanten op Bali

0

0

0

Reservering predikanten op Bali

0

0

0

Onderwijzeressen op Bali

0

0

0

Reservering Docent uit Nederland

3.000

3.000,00

0

Bijscholing guru’s-Injil en predikanten

 

 

1.500

SUBtotaal ZoS

3.000

3.000,00

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse ondersteuningen (SOS)

 

 

 

Soembanese kerken

10.000

10.000,00

9.500

Basisschool (en SMP) in Parai Puluhamu

3.000

3.000,00

3.000

Medische zorg

1.000

1.000,00

1.000

Opleiding verpleegkunde (2017 reservering)

1.000

1.000,00

3.000

Opleiding vakdocenten

6.250

3.750,00

3.750

Seminar Kijkbijbel

 

600

 

Cadeau huwelijk Micha & Asnath

 

25

 

Kosten bezoek aan Soemba

 

 

3.100

Bankkosten

650

676,1

700

Bestuurskosten

750

190,32

500

Nieuwsbrief

4.000

4.548,38

4.500

Subtotaal SOS

26.650

24.789,80

29.050

Reserveringen (SOS)

 

 

 

Vervoermiddelen

4.500

4.500,00

4.500

Energievoorziening (o.a. aggregaat)

1.000

1.000,00

1.000

Reservering vervanging algemeen

3.000

3.000,00

3.000

Reparatie gebouwen Soemba

2.000

2.000,00

2.000

Subtotaal SOS

10.500

10.500,00

10.500

 

 

 

 

SUBtotaal SOS

37.150

35.289,80

39.550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

40.150

38.289,80

41.050

 

 

 

 

Resultaat 2015/2016

-/-  5.450

-/-  4.355,26

-/-  8.200